Get Adobe Flash player

 

Become a member!

** อย่าลืมสมัครเป็นสมาชิก Thai Wollongong Website FREE! เพื่อใช้ Webboard และ รับ Email ข่าวสาร Update  ข้อมูลต่างๆใน Wollongong ค่ะ เพื่อนๆที่อยู่ไทยก็สามารถสมัครได้เหมือนกันค่ะ เพราะจะมีการ update คอลัมน์ต่างๆที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่สนใจเรียนต่อเมืองนอกด้วยค่ะ :)

 

Passport หาย หรือ หมดอายุ

ถ้าอยู่ในประเทศออสเตรเลีย เราก็สามารถทำใหม่ได้โดยที่ไม่ต้องกลับไปทำที่ไทยค่ะ แต่ต้องไปที่ Sydney นะคะ เพราะที่ Wollongong ไม่มีที่ให้ทำค่ะ

 

* ถ้าพาสปอร์ตหาย
อันดับแรกเลยคือรีบไปแจ้งความที่สถานีตำรวจท้องถิ่นที่เกิดเหตุค่ะ เพื่อที่คุณตำรวจจะได้ลงบันทึกประจำวันไว้ และจะมี Event Number จากตำรวจเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงค่ะ เสร็จแล้วก็ไปติดต่อเพื่อขอทำพาสปอร์ตใหม่ได้เลยค่ะ สถานที่ก็คือ

 

Royal Thai Consulate-General, Sydney
Level 8, No.131 Macquarie Street, Sydney 2000
Tel: (02) 9241 2542 และ (02) 9241 2543  or Fax: (02) 9247 8312
ในส่วนของการทำ Passport จะเปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.30am-12.30pm., 2.00pm-3.45pm

 

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (กรณีหมดอายุ หรือใกล้หมดอายุ)
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุล (ถ้ามี)
- สำเนาทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
- กรณีที่หนังสือเดินทางสูญหาย ต้องมีใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจออสเตรเลีย พร้อมสำเนา 1 ชุด

 

สำหรับผู้ที่อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ (ผู้เยาว์) จะต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้ค่ะ
- สำเนาสูติบัตรไทย หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์และของบิดามารดา
- สำเนาทะเบียนสมรสของบิดามารดา
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดา
- สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา (เฉพาะบิดาเป็นชาวต่างชาติ)

 

บิดาและมารดาของผู้เยาว์จะต้องมาลงนามให้ความยินยอมในการออกหนังสือเดินทางต่อหน้าเจ้าหน้าที่ หากบิดาและมารดาไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ให้ทำ 'หนังสือมอบอำนาจและให้ความยินยอม' และต้องไปลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือ JP เพื่อรับรองลายมือชื่อของบิดาและมารดาด้วยนะคะ

 

ในกรณีที่บิดามารดาอยู่ที่ประเทศไทย ทั้งบิดาและมารดาต้องทำ 'หนังสือให้ความยินยอม' ให้บุตรทำหนังสือเดินทางผ่านกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (ถ้าอยู่ใน กรุงเทพฯ) หรือผ่านที่ว่าการอำเภอ (ถ้าอยู่ต่างจังหวัด) กรณีที่บิดามารดาจดทะเบียนหย่าแล้ว ให้ฝ่ายที่มีอำนาจปกครองบุตรเป็นผู้ลงนามในหนังสือยินยอมเพียงฝ่ายเดียว (บุคคลนั้นต้องมีหนังสือปกครองบุตรนะคะ)

 

ผู้ที่ลามาศึกษาต่อ ยื่นเอกสาร/หลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
- ข้าราชการและนักศึกษาที่ลามาศึกษาต่อนอกความดูแลของก.พ. จะต้องยื่นหนังสือของส่วนราชการต้นสังกัดที่อนุมัติให้ลาศึกษาต่อ พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด

- ข้าราชการและนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ให้ยื่นเรื่องผ่านสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา

 

*ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะ ค่าธรรมเนียม 55.00 ดอลลาร์ออสเตรเลีย และเตรียมเงินไปให้พอดีด้วยนะคะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 9241 2542-3 ต่อ 200 และ 206 ค่ะ
 

 

 |